قیمت سئو سایت

قیمت سئو سایت

قیمت سئو سایت از هر کلمه ۲۵۰,۰۰۰ تومان تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است

 

قیمت سئو سایت به ۲ روش محاسبه می گردد، که عبارتند از :

۱ – سئوی هر کلمه ای که قرار است در گوگل سرچ شود .

۲ – سئوی کل وب سایت که قرار است رتبه آن در الکسا روئیت گردد .

* در سئوی کلمه ای به این شکل می باشد که قیمت هر کلمه دارای ۴ سطح می باشد،

که سطوح این کلمات بستگی به سختی و قابل رقابت بودن این کلمات دارد.

سطح اول کلمات : بین ۲۵۰,۰۰۰ تومان تا ۳۵۰,۰۰۰ تومان می باشد

سطح دوم کلمات : بین ۳۵۰,۰۰۰ تومان تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

سطح سوم کلمات : بین ۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

سطح چهارم کلمات : بین ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

* در سئوی کل وب سایت قیمت بین ۴۰۰۰۰۰۰ تومان تا ۶۰۰۰۰۰۰ تومان می باشد