بازاریابی شبکه های اجتماعی

تأثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی نوین از دیدگاه مدیران در شرکت های خصوصی صادراتی تهران بوده است.با توجه به هدف و ماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. همچنین از نظرهدف این تحقیق کاربردی می باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت هایمعتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران استفاده شد. این پرسشنامه بعد ازتأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران بازاریابی شرکت های خصوصیصادراتی شهر تهران بوده است که تعداد آنها ۶۰۰ نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و درانتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۳۴ نفر به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که شرکت های مختلف خصوصیصادراتی تهران به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران بخش های بازاریابی به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشانداد که بکارگیری شبکه های اجتماعی بر بازاریابی نوین تأثیر گذار است. همچنین یافته ها نشان دادند که بکارگیری شبکه های اجتماعیباعث گسترده تر شدن حوزه بازاریابی مدیران، افزایش فروش شرکت و تسهیل بازاریابی می گردد.

پاسخ دهید